Doradca Kredytowy Paweł Jan Bielicki

Doradca Kredytowy Konin - Bielicki

#naStart

Od kiedy będzie można składać wnioski o kredyt mieszkaniowy #naStart?
Planowane wejście w życia programu to druga połowa 2024 r.
Jaka jest maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart?
Maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart objęta dopłatami do rat jest uzależniona od
wielkości gospodarstwa domowego kredytobiorcy i wynosi:
• dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 200 tys. zł,
• dla 2-osobowego 400 tys. zł,
• dla 3-osobowego 450 tys. zł,
• dla 4-osobowego 500 tys. zł,
• dla 5-osobowego 600 tys. zł.
Dziecko wliczane jest jako osoba w gospodarstwie domowym (np. gospodarstwo 2-osobowe to może być
para lub samodzielny rodzic z dzieckiem).
Przepisy nie wskazują maksymalnej wysokości zaciąganego kredytu hipotecznego w ramach programu
kredyt mieszkaniowy #naStart. Wskazane limity kwotowe odnoszą się jedynie do części objętej dopłatami
do rat kredytu mieszkaniowego. Będzie istniała zatem możliwość zaciągnięcia kredytu o wyższej wysokości,
jednak dopłata do rat obejmie jedynie część kredytu odpowiadającą wskazanym limitom.

 

Na jaki cel będzie można zaciągnąć kredyt mieszkaniowy #naStart? Kredyt mieszkaniowy jako kredyt hipoteczny będzie mógł zostać udzielony wyłącznie w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z:

Doradca Kredytowy Konin - Bielicki

Kto będzie mógł skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart

Z kredytu mieszkaniowego #naStart będzie mogła skorzystać osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Polski albo poza terytorium Polski, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą. W przypadku samodzielnego zaciągnięcia kredytu jako kredytu hipotecznego przez singla, osoba musi spełniać kryterium wieku – do ukończenia 35 lat (warunek nie obowiązuje w przypadku kredytu konsumenckiego). W dniu udzielenia kredytu (ani przed tym dniem) kredytobiorca nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Czy w kredycie mieszkaniowym #naStart obowiązuje limit dochodowy? Co jeśli przekraczam go tylko o 100 zł?

Tak, obowiązuje następujący limit dochodowy: • 7 tys. zł netto dla 1-osobowego gospodarstwa domowego, • 13 tys. zł netto dla 2-osobowego gospodarstwa domowego, 6 • 16 tys. zł netto dla 3-osobowego gospodarstwa domowego, • 19,5 tys. zł netto dla 4-osobowego gospodarstwa domowego, • 23 tys. zł netto dla 5-osobowego i większego gospodarstwa domowego. Przekroczenie wskazanego limitu nie wyklucza jednak całkowicie z możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu. Kwota obliczonej dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego zostanie pomniejszona o 50% kwoty przekroczenia wskazanego limitu dochodowego w przypadku singla oraz o 25% kwoty przekroczenia w pozostałych przypadkach. Przykład: Singiel zarabia 9 tys. zł netto. Przekroczenie wynosi 2 tys. zł. Dopłata zostanie pomniejszona o 50% przekroczenia tj. 1 tys. zł. Przykład: Małżeństwo, które posiada jedno dziecko, zarabia wspólnie 18 tys. zł netto. Przekroczenie wynosi 2 tys. zł. Dopłata zostanie pomniejszona o 25% przekroczenia, tj. 500 zł.

Jak długo będę otrzymywał dopłaty do rat?

Dopłatami do rat kredytu mieszkaniowego obejmuje się: • 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych tego kredytu udzielonego jako kredyt hipoteczny, • 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych tego kredytu udzielonego jako kredyt konsumencki.

Czy w okresie karencji również będę otrzymywał dopłaty?

W okresie karencji kredytobiorca spłaca raty odsetkowe, nie zaś kapitałowo-odsetkowe. Co do zasady dopłaty do rat obejmują raty kapitałowo-odsetkowe (pierwsze 120 rat kapitałowo-odsetkowych). Jeśli jednak wysokość rat odsetkowych w okresie karencji przewyższa prognozowaną wysokość rat kapitałowoodsetkowych pomniejszonych o dopłatę do rat, to możliwe jest objęcie rat odsetkowych dopłatą. Następuje to na wniosek kredytobiorcy. Raty odsetkowe obejmuje się w takim wypadku dopłatą w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością raty odsetkowej a prognozowaną wysokością ustalonej zgodnie z harmonogramem najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej pomniejszonej o dopłatę. Wysokość dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloraz łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych i liczby: 9 • 120 w przypadku kredytu mieszkaniowego udzielnego jako kredyt hipoteczny, • 60 w przypadku kredytu mieszkaniowego udzielonego jako kredyt konsumencki.
Scroll to Top